Oferty pracy

 

Nabór na stanowisko: Główny/a Księgowy/a

Poznań, 20.03.2018

Polski Teatr Tańca ogłasza nabór na stanowisko: GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/A.

Termin składania ofert: 05.04.2019 r. 

                                                                                                                

Polski Teatr Tańca jest instytucją kultury - instytucją artystyczną, której podstawowym zadaniem jest tworzenie spektakli choreograficznych oraz ich upowszechnianie w kraju i za granicą. Teatr zatrudnia ok. 40 pracowników, w tym 16 artystów - tancerzy. Organizatorem Teatru jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który zapewnia Teatrowi coroczną dotację podmiotową oraz, na wniosek, dotacje celowe. Teatr pozyskuje także dotacje celowe i środki finansowe, których dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz środki unijne na cele inwestycyjne i merytoryczne. W perspektywie półtora roku Teatr zamierza przeprowadzić się do nowej, nowoczesnej siedziby, której budowa jest finansowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

 

Miejsce pracy: Poznań 

Zakres zadań na stanowisku Główny/a Księgowy/a obejmuje:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli: (a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, (b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • kontrola pod względem formalnym gospodarki finansowej,
 • współpraca z bankami w zakresie obrotu pieniężnego,
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej, w tym przygotowywanie sprawozdań finansowych zgodnie z wytycznymi organizatora Polskiego Teatru Tańca - Samorządu Województwa Wielkopolskiego;
 • opracowywanie planów finansowych jednostki,
 • przygotowywanie projektów procedur i przepisów wewnętrznych z zakresu spraw finansowo-księgowych,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji środków trwałych,
 • wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego,
 • koordynowanie pracy zespołu ds. finansowo-księgowych, w tym stanowisko ds. płac.

Wymagania niezbędne:

 1. Wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.):
 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. brak  prawomocnego  skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4.  znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego

II.  Pozostałe:

 1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie;
 2. wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 3. bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania w praktyce prawa podatkowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, zarządzania finansowego, przepisów prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa zamówień publicznych
 4. 6 - letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego;
 5. biegła obsługa komputera, znajomość programów księgowych, edytora tekstów i arkuszy kalkulacyjnych, systemu bankowości elektronicznej.

Wymagania dodatkowe (poniższe wymagania nie są obowiązkowe, ale stanowią dodatkowy atut w rekrutacji):

 • znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz  ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury,
 • znajomość zasad realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków unijnych,
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,  na czas nieokreślony (po okresie próbnym);
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, kompetencji i zakresu obowiązków;
 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego

Prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • oświadczenie  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o braku  prawomocnego  skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

 

Informacje dodatkowe:

Oferty należy składać do dnia 5 kwietnia 2019 r. do godz. 12:oo:

Ocena wstępna ofert do dnia 10 kwietnia 2019.

Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów odbędą się po ww. terminie. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres mailowy.

 

Klauzula informacyjna 

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Teatr Tańca z siedzibą w Poznaniu przy ul. Koziej 4, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nr 15, adres e-mail: teatr@ptt-poznan.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko oraz w celu archiwizacji dokumentów.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego  ciążącego na administratorze. 
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikającego z Kodeksu pracy, a ich niepodanie skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych. 
 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: email: iod@ptt-poznan.pl lub na adres: ul. Kozia 4, 61-835 Poznań.
 6. Złożone dokumenty będą brakowane po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dane osobowe w ramach dokumentacji konkursowej będą przetwarzane przez okres 2 lat od zakończenia postępowania konkursowego, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Polskim Teatrze Tańca
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.