Oferty pracy

 

Poznań, 20.09.2019

 

Nabór na stanowisko kierownicze: Koordynator ds. technicznych 

Polski Teatr Tańca ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator ds. technicznych 

Wymiar etatu 1/1 (cały)

Umowa na 3. miesięczny okres próbny.

Możliwość dalszego zatrudnienia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. Wymagania niezbędne
 • wykształcenie średnie techniczne;
 • prawo jazdy, co najmniej kat. B z możliwością przewożenia osób samochodem do 3,5 tony; 
 • doświadczenie min. 2 lat na stanowisku związanym z zarządzaniem zespołem;
 • znajomość przepisów BHP i p.poż oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1814 z późn. zm.);
 • pełna dyspozycyjność;
 1. Wymagania dodatkowe, preferowane
 • wykształcenie wyższe  techniczne;
 • znajomość j. angielskiego (stopień komunikatywny); 
 • pełna dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w zespole, otwartość, komunikatywność;
 • umiejętność zarządzania zespołem.

Proponowane warunki zatrudnienia:

 • miejsce pracy siedziba Polskiego Teatru Tańca oraz miejsce realizowania spektakli w kraju i poza granicami;
 • wynagrodzenie w okresie próbnym: 3.800 zł brutto plus dodatek stażowy i dodatek funkcyjny;
 • praca w pełnym wymiarze w równoważnym systemie czasu pracy.

 

Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy:

 • kierowanie pracą działu technicznego, w tym przygotowywanie harmonogramów pracy Działu technicznego oraz rozliczanie czasu pracy podległych pracowników.
 • przygotowanie techniczne oraz nadzór nad realizacją prób i spektakli, w tym współpraca z realizatorami zewnętrznymi; 
 • przygotowywanie riderów technicznych; 
 • opiniowanie projektów koncepcji inscenizacyjnych i projektu scenograficznego w ramach udziału w pracach komisji ds. oceny bezpieczeństwa widowisk; 
 • nadzór nad stanem scenografii i jej elementów oraz urządzeń technicznych wykorzystywanych podczas realizacji wydarzeń oraz eksploatacji spektakli;
 • gospodarowanie mieniem Teatru wykorzystywanym przez Dział techniczny we współpracy z koordynatorem ds. administracyjnych;
 • sporządzanie, przechowywanie i ewidencjonowanie wszelkiej dokumentacji związanej z produkcją i eksploatacją spektakli;

Składanie ofert do 14.10.2019 r.

CV + Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy przesłać na adres:

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

 

Klauzula informacyjna 

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Teatr Tańca z siedzibą w Poznaniu przy ul. Koziej 4, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nr 15, adres e-mail: teatr@ptt-poznan.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko oraz w celu archiwizacji dokumentów.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego  ciążącego na administratorze. 
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikającego z Kodeksu pracy, a ich niepodanie skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych. 
 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: email: iod@ptt-poznan.pl lub na adres: ul. Kozia 4, 61-835 Poznań.
 6. Złożone dokumenty będą brakowane po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dane osobowe w ramach dokumentacji konkursowej będą przetwarzane przez okres 2 lat od zakończenia postępowania konkursowego, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Polskim Teatrze Tańca
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 

 

Poznań, 10.09.2019

Nabór na stanowisko: Pracownik techniczny - Montażysta sceny

 

Polski Teatr Tańca ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik techniczny - Montażysta  sceny

Termin składania ofert: pilne 

Wymiar etatu 1/1 (cały)

Umowa na 3. miesięczny okres próbny, wrzesień / listopad  2019.

Możliwość dalszego zatrudnienia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie średnie techniczne;
 • prawo jazdy, co najmniej kat. B; 
 • brak przeciwskazań do przewożenia osób i wyposażenia scenicznego samochodem do 3,5 tony; 
 • zdolności manualne, umiejętność pracy w zespole, otwartość, gotowość do samodzielnej i stałej nauki oraz zdobywania dalszego doświadczenia

Wymagania dodatkowe, preferowane

 • uprawnienia elektryczne do 1kV;
 • znajomość j. angielskiego (stopień komunikatywny).

Proponowane warunki zatrudnienia:

 • miejsce pracy siedziba Polskiego Teatru Tańca oraz miejsce realizowania spektakli w Polsce i poza jej granicami;
 • wynagrodzenie: 3.200 zł brutto w okresie próbnym plus dodatek stażowy;
 • praca w pełnym wymiarze, w równoważnym systemie czasu pracy.

Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy:

 • obsługa prób i spektakli w siedzibie oraz spektakli wyjazdowych (kraj i zagranica), montaż i demontaż elementów sceny oraz wyposażenia scenicznego (elementów scenografii, urządzeń scenicznych);
 • praca w zespole technicznej obsługi sceny;

CV + Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy przesłać na adres:

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Klauzula informacyjna 

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Teatr Tańca z siedzibą w Poznaniu przy ul. Koziej 4, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nr 15, adres e-mail: teatr@ptt-poznan.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko oraz w celu archiwizacji dokumentów.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego  ciążącego na administratorze. 
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikającego z Kodeksu pracy, a ich niepodanie skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych. 
 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: email: iod@ptt-poznan.pl lub na adres: ul. Kozia 4, 61-835 Poznań.
 6. Złożone dokumenty będą brakowane po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dane osobowe w ramach dokumentacji konkursowej będą przetwarzane przez okres 2 lat od zakończenia postępowania konkursowego, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Polskim Teatrze Tańca
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 

 

Poznań, 19.06.2018

Nabór na stanowisko: Menadżer w Dziale Kuratorskim 

 

Polski Teatr Tańca ogłasza nabór na stanowisko: Menadżer w Dziale Kuratorskim

Termin składania ofert: 25.07.2019 r. godzina 12.00 

Miejsce pracy: Poznań 

Umowa o pracę na 3. miesięczny okres próbny od 2.09. – 30.11.2019; możliwość dalszego zatrudnienia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony.

Zakres zadań na stanowisku Menadżer w Dziale Kuratorskim obejmuje:

 • zarządzanie ofertą kulturalną Teatru we współpracy z zagranicą
 • realizacja programu merytorycznego Teatru: spektakle, projekty, pozostałe wydarzenia merytoryczne 
 • marketing programu artystycznego Teatru
 • pisanie wniosków o dofinansowanie oraz ich rozliczanie
 • współtworzenie planów rozwoju artystycznego Teatru
 • zdobywanie nowych partnerów i kontrahentów Teatru

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karno-skarbowe
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do pełnienia obowiązków na zajmowanym stanowisku
 • płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • spełnianie jednego z poniższych warunków:

- ukończone studia magisterskie lub licencjackie o jednej ze specjalności  menadżer kultury, zarządzanie kulturą,      zarządzanie dziedzictwem kulturowym, zarządzanie  kulturą i mediami, zarządzanie projektami, zarządzanie i marketing, teatrologia, ekonomia kultury/teatru

lub

- minimum 2.letnie doświadczenie w pracy w instytucjach kultury lub projektach realizowanych w obszarze kultury lub współpraca przy projektach zagranicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • obsługa komputera w systemach Windows, MacOS, znajomość programów edytora tekstów i arkuszy kalkulacyjnych, 
 • dyspozycyjność i komunikatywność, samodzielność, dokładność, terminowość

Wymagania oczekiwane ( dodatkowe zalety )

 • umiejętność pozyskiwania środków finansowych
 • kreatywność

Prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z podaniem tel. kontaktowego i adresu do korespondencji;
 • CV;
 • dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia) posiadane wykształcenie kwalifikacje (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia i certyfikaty);
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karno-skarbowe
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

Informacje dodatkowe:

Oferty należy składać do dnia 25 lipca 2019 r. do godz. 12:00:

Wynagrodzenie 4.000 PLN brutto + dodatek stażowy.

Ocena wstępna ofert do dnia 29 lipca 2019.

Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów odbędą się po ww. terminie. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres mailowy.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Klauzula informacyjna 

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Teatr Tańca z siedzibą w Poznaniu przy ul. Koziej 4, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nr 15, adres e-mail: teatr@ptt-poznan.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko oraz w celu archiwizacji dokumentów.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego  ciążącego na administratorze. 
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikającego z Kodeksu pracy, a ich niepodanie skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych. 
 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: email: iod@ptt-poznan.pl lub na adres: ul. Kozia 4, 61-835 Poznań.
 6. Złożone dokumenty będą brakowane po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dane osobowe w ramach dokumentacji konkursowej będą przetwarzane przez okres 2 lat od zakończenia postępowania konkursowego, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Polskim Teatrze Tańca
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 

 

 

Poznań, 19.06.2018

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju widowni z kompetencjami obsługi programów graficznych 

 

Polski Teatr Tańca ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju widowni z kompetencjami obsługi programów graficznych 

Termin składania ofert: 25.07.2019 r. godzina 12.00 

Miejsce pracy: Poznań 

Umowa o pracę na 3. miesięczny okres próbny od 2.09. – 30.11.2019; możliwość dalszego zatrudnienia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony.

Zakres zadań na stanowisku Specjalisty ds. rozwoju widowni z kompetencjami obsługi programów graficznych obejmuje:

 • zarządzanie grupami odbiorczymi Teatru
 • pozyskiwanie nowych grup odbiorczych oferty Teatru
 • realizacja rozwoju identyfikacji wizerunkowej Teatru
 • marketing programu artystycznego Teatru
 • pisanie wniosków o dofinansowanie oraz ich rozliczanie
 • współtworzenie planów rozwoju artystycznego Teatru

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karno-skarbowe
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do pełnienia obowiązków na zajmowanym stanowisku
 • spełnianie jednego z poniższych warunków:

- ukończone studia magisterskie lub licencjackie o jednej ze specjalności zarządzanie  kulturą i mediami, zarządzanie projektami, zarządzanie i marketing, ekonomia kultury/teatru

lub

- minimum 2.letnie doświadczenie w pracy w instytucjach kultury lub projektach realizowanych w obszarze kultury.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra obsługa komputera w systemach MacOS, Windows oraz znajomość programów graficznych, montaż materiałów filmowych oraz obróbka zdjęć,
 • dyspozycyjność i komunikatywność, samodzielność, dokładność, terminowość,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

Wymagania oczekiwane ( dodatkowe zalety )

 • kreatywność

Prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z podaniem tel. kontaktowego i adresu do korespondencji;
 • CV;
 • dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia) posiadane wykształcenie kwalifikacje (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia i certyfikaty);
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karno-skarbowe
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

Informacje dodatkowe:

Oferty należy składać do dnia 25 lipca 2019 r. do godz. 12:00:

Wynagrodzenie 4.000 PLN brutto + dodatek stażowy.

Ocena wstępna ofert do dnia 29 lipca 2019.

Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów odbędą się po ww. terminie. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres mailowy.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Klauzula informacyjna 

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Teatr Tańca z siedzibą w Poznaniu przy ul. Koziej 4, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nr 15, adres e-mail: teatr@ptt-poznan.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko oraz w celu archiwizacji dokumentów.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego  ciążącego na administratorze. 
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikającego z Kodeksu pracy, a ich niepodanie skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych. 
 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: email: iod@ptt-poznan.pl lub na adres: ul. Kozia 4, 61-835 Poznań.
 6. Złożone dokumenty będą brakowane po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dane osobowe w ramach dokumentacji konkursowej będą przetwarzane przez okres 2 lat od zakończenia postępowania konkursowego, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Polskim Teatrze Tańca
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.