Zamówienia publiczne

 

Poznań, 14.06.2017

Przetarg nieograniczony na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zamówienia pn.: „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka ( w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem” - w formule „zaprojektuj i wykonaj”  - nr PTT – ZP/3820/02/06/2017 

1) ogłoszenie o zamówieniu

2) SIWZ

3) zał. 1: formularz ofertowy

4) zał. 2: wzór umowy

5) zał. 3a: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

6) zał. 3b: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

7) zał. 4: wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

8) zał. 5: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

9) zał. 6: wykaz osób

10) zał. 7: wykaz usług nadzoru inwestorskiego

 

 

Poznań, 19.05.2017

Przetarg nieograniczony pn. „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem”
- w formule „zaprojektuj i wykonaj”
- nr postępowania PTT - ZP/3820/01/05/2017

2) SIWZ 
 
 
​ 
Powyższe pliki dostępne są także pod linkiem.
​ ​

 

 

Poznań, 13.01.2017

ZAWIADOMIENIE o wyborze propozycji cenowej na zadanie "Przewozy środków inscenizacyjnych w roku 2017".

 

 

Poznań, 28.12.2016

ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Przewozy środków inscenizacyjnych w roku 2017”.

 

 

Poznań, 27.12.2016

OGŁOSZENIE o wyborze oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: "Przewozy Zespołu Artystycznego w roku 2017".

 

 

Poznań, 20.12.2016

ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Serwer i komputer dla księgowości Polskiego Teatru Tańca".