Zamówienia publiczne

 

  

 

 

Poznań, 14.06.2017

Przetarg nieograniczony na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zamówienia pn.: „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka ( w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem” - w formule „zaprojektuj i wykonaj”  - nr PTT – ZP/3820/02/06/2017 

1) ogłoszenie o zamówieniu

2) SIWZ

3) zał. 1: formularz ofertowy

4) zał. 2: wzór umowy

5) zał. 3a: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

6) zał. 3b: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

7) zał. 4: wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

8) zał. 5: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

9) zał. 6: wykaz osób

10) zał. 7: wykaz usług nadzoru inwestorskiego

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ - 30.06.2017

Wyjaśnienia do treści SIWZ z 26.07.2017 r.

Zmiana treści SIWZ - 28.07.2017

 

Ogłoszenie z otwarcia ofert - 31.07.2017 r.