Oferta pracy

POLSKI TEATR TAŃCA ogłasza nabór na stanowisko
SPECJALISTA DS. MULTIMEDIÓW z obowiązkami grafika komputerowego

Wymiar etatu 1/1 (cały)
Umowa na trzymiesięczny okres próbny.
Możliwość dalszego zatrudnienia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony.

1) Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne

 • Obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do pełnienia obowiązków na zajmowanym stanowisku;
 • Wykształcenie wyższe;
 • Spełnianie jednego z poniższych warunków:
 • ukończone studia magisterskie, licencjackie, podyplomowe lub równoważne kursy o jednej ze specjalności: grafika komputerowa, komunikacja wizualna, design, multimedia lub podobne;

lub

 • minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z grafiką komputerową i multimediami.
 • dobra znajomość obsługi pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro) 

Wymagania dodatkowe:

 • Biegła obsługa komputera w systemie MacOS;
 • Znajomość programów edytora tekstów i arkuszy kalkulacyjnych;
 • Dyspozycyjność i komunikatywność, samodzielność, dokładność, terminowość.

Dodatkowe zalety:

 • Kreatywność;
 • Umiejętność tworzenia wniosków o dotacje, granty.

2) Zakres wykonywanych zadań

 • Tworzenie i obróbka materiałów graficznych i filmowych;
 • Obsługa fotograficzna wydarzeń teatralnych (bez spektakli);
 • Nagrywanie i montaż materiałów filmowych (bez spektakli);
 • Obsługa graficzna strony www Teatru, social-mediów i innych internetowych kanałów informacyjnych;
 • Aktualizacja treści strony www Teatru oraz wewnętrznego sytemu informacji - digital signage (CMS);
 • Marketing programu artystycznego Teatru;
 • Realizacja programu merytorycznego Teatru: spektakle, projekty, wydarzenia artystyczne.

3) Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z podaniem numeru telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji;
 • List motywacyjny;
 • CV;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (Polski Teatr Tańca w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Informacje dodatkowe:

Oferty należy składać do dnia 20 września 2022 r. do godz. 12:00:

 • na adres mailowy: teatr@ptt-poznan.pl oraz u.kasprzak@ptt-poznan.pl;
 • na adres korespondencyjny: Polski Teatr Tańca, 61-818 Poznań, ul. Taczaka 8

Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów odbędą się po ww. terminie. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres mailowy. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Oferujemy

 • Ciekawa, rozwijająca praca w międzynarodowym, twórczym zespole Teatru;
 • Stabilne zatrudnienie w samorządowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę;
 • Wynagrodzenie zasadnicze 4.300,-zł + dodatek stażowy;
 • Pakiet świadczeń socjalnych;
 • Realny wpływ na rozwój instytucji.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Teatr Tańca z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stanisława Taczaka, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nr 15, adres e-mail: teatr@ptt-poznan.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko oraz w celu archiwizacji dokumentów.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego  ciążącego na administratorze. 
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikającego z Kodeksu pracy, a ich niepodanie skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych. 
 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: email: iod@ptt-poznan.pl lub na adres: ul. Stanisława Taczaka 8, 61-835 Poznań.
 6. Złożone dokumenty będą brakowane po upływie 3 miesięcy od dnia złożenie dokumentacji aplikacyjnych  zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Polskim Teatrze Tańca
 7. Uczestnikom naboru przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

POLSKI TEATR TAŃCA ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. osobowych

Wymiar etatu 1/1 (cały) po przejściu na świadczenie emerytalne obecnego pracownika

Miejsce pracy : Poznań

Zakres obowiązków

1) wykonywanie wszelkich czynności dotyczących stosunku pracy, pracowników Polskiego Teatru Tańca, w tym:

 • przygotowywanie  dokumentacji związanej z nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • obsługa systemu kadrowo-płacowego;
 • weryfikacja, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników;
 • prowadzenie bieżącej ewidencji kadrowej;
 • kontrola zgodności stanu zatrudnienia z planami zatrudnienia;
 • przygotowywanie dokumentacji dla pracowników będących cudzoziemcami

2) obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym prowadzenie dokumentacji;

3) inicjowanie zmian w zakładowym prawie pracy;

4) współpraca ze służbą BHP oraz organami kontroli pracy, GUS.

Nasze wymagania

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie/instytucji zatrudniającej co najmniej 40 pracowników;
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ZUS, PFRON;
 • samodzielność oraz odpowiedzialność za wyniki swojej pracy;

Mile widziane

 • znajomość programu kadrowo płacowego RAKSQL;
 • podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kultury oraz prawa pracy w instytucjach kultury;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę (pierwszy okres zatrudnienia - umowa na okres próbny);
  • miejsce pracy w nowootwartej, nowoczesnej siedzibie Polskiego Teatru Tańca przy ul. Taczaka 8;
 • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • wynagrodzenie w wysokości 4500 złotych brutto + dodatek stażowy.

CV + Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy przesłać na adres:

 • teatr@ptt-poznan.pl.
 • lub korespondencyjny: Polski Teatr Tańca, 61-835 Poznań, ul. Stanisława Taczaka 8

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Klauzula informacyjna 

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Teatr Tańca z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stanisława Taczaka, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nr 15, adres e-mail: teatr@ptt-poznan.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko oraz w celu archiwizacji dokumentów.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego  ciążącego na administratorze. 
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikającego z Kodeksu pracy, a ich niepodanie skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych. 
 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: email: iod@ptt-poznan.pl lub na adres: ul. Stanisława Taczaka 8, 61-835 Poznań.
 6. Złożone dokumenty będą brakowane po upływie 3 miesięcy od dnia złożenie dokumetacji aplikacyjneh  zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Polskim Teatrze Tańca
 7. Uczestnikom naboru przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 

POLSKI TEATR TAŃCA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: 

ASYSTENTKA/ASYSTENT z obsługą sekretariatu

Wymiar etatu 1/1 (cały)

Umowa na trzymiesięczny okres próbny

Możliwość dalszego zatrudnienia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony

 

       1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

       Wymagania niezbędne

 1. wykształcenie wyższe, licencjackie;
 2. minimum roczne doświadczenie w pracy w jednostce publicznej, preferowane instytucje kultury;
 3. znajomość podstaw prawno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury;
 4. znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1.

      Wymagania dodatkowe

 1. obsługa komputera w systemie MacOS, znajomość programów edytora tekstów i arkuszy kalkulacyjnych;
 2. dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność, dokładność, terminowość.

       Dodatkowe zalety

 1. umiejętność pozyskiwania środków finansowych;
 2. rozeznanie w ekonomicznych aspektach wydatkowania środków publicznych;
 3. kreatywność.

      2. Zakres wykonywanych zadań

 1. koordynowanie przepływu dokumentów w Teatrze,
 2. prowadzenie rejestru zarządzeń, umów, w tym wyodrębnionego katalogu umów prawnoautorskich,
 3. wykonywanie zadań związanych  z zapewnieniem dostępności Teatru osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z  ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062)
 4. nawiązywanie kontaktów z osobami, instytucjami mogącymi podjąć współpracę z Teatrem,
 5. pośredniczenie w kontaktach pomiędzy dyrektorami a ww. podmiotami,
 6. aktywna pomoc przy opracowywaniu projektów umów i porozumień dotyczących zakresu prowadzonych spraw oraz nadzór nad ich realizacją,
 7. przygotowanie na zlecenie dyrektora wstępnych zbiorczych analiz i sprawozdań,
 8. samodzielna realizacja wyznaczonych celów,
 9. ścisła współpraca ze wszystkimi działami Polskiego Teatru Tańca.

 

      3. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z podaniem numeru telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji;
 2. List motywacyjny;
 3. CV;
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (Polski Teatr Tańca w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

 

      4. Informacje dodatkowe:

 1. Oferty należy składać niezwłocznie:
 1. na adres mailowy: teatr@ptt-poznan.pl oraz u.kasprzak@ptt-poznan.pl
 2. na adres korespondencyjny: Polski Teatr Tańca, 61-818 Poznań, ul. Taczaka 8.
 1. Ocena wstępna ofert, niezwłocznie po złożeniu oferty.
 2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres mailowy. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

       5. Oferujemy

 1. Ciekawa, rozwijająca praca w międzynarodowym, twórczym zespole Teatru;
 2. Stabilne zatrudnienie w samorządowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę;
 3. Wynagrodzenie zasadnicze 4.200,-zł + dodatek stażowy;
 4. Pakiet świadczeń socjalnych;
 5. Realny wpływ na rozwój instytucji.

 

       6. Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Teatr Tańca z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stanisława Taczaka 8, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nr 15, adres e-mail: teatr@ptt-poznan.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko oraz w celu archiwizacji dokumentów.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikającym z Kodeksu pracy, a ich niepodanie skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych.
 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: email: iod@ptt-poznan.pl lub na adres: ul. Stanisława Taczaka 8, 61-818 Poznań.
 6. Złożone dokumenty będą brakowane po upływie trzech miesięcy od zakończenia naboru. Dane osobowe w ramach akt sprawy będą przetwarzane przez okres 2 lat od zakończenia naboru, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Polskim Teatrze Tańca.
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.